תנאי שימוש

1.    משתלת קוקטיל הצמחים מציעה ללקוחות באמצעות האתר סל מוצרים מגוון ורחב להקמה ותחזוקת גינות, דשא סינטטי ותערובות שתילה.
2.    משתלת קוקטיל הצמחים משווקת סחורה ברמה הגבוהה ביותר ומייצגת את העילית של יצרני המוצרים לגינה.
3.    התנאים המפורטים להלן בתקנון הם תנאי יסוד לקניה באתר.
4.    קוקטיל הצמחים תבצע את המשלוחים באמצעות עובדי החברה או באמצעות חברת שליחויות עד הבית.
5.    התקנון מתייחס לגברים ונשים כאחד ומנוסח בלשון זכר לצרכי נוחות.
6.    קוקטיל הצמחים בע"מ ח.פ 513345272 להלו: החברה

הוראות כלליות

1.    החנות הווירטואלית קוקטיל הצמחים הינו אתר לכל ציבור הגולשים ברשתות האינטרנט בארץ.
2.    ניתן ליצור קשר עם עובדי החברה באמצעות מס' טלפון 0525806580 בנוסף ליצירת הקשר דרך האתר.
3.    באתר תתבצענה רכישות מוצרים/מבצעים המוצעים באתר. כל המבצע פעולה כאמור מצהיר כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או מפעיליו לפי תקנון וכללי השתתפות אלו.
4.    רשאי/ת להשתתף במכירות באתר, כל תושב ישראל אשר מלאו לו 18 שנים וברשותם כרטיס אשראי בתוקף, של אחת מחברות האשראי הישראליות. ההשתתפות מותנית בהרשמה לאתר ומסירת פרטים אישיים מלאים, נכונים ומדויקים.
5.    החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה למכירות ו/או לבטל השתתפות גולשים שהתנהגותם אינה הולמת, שאינה לפי כללי ההשתתפות ו/או המנסים לפגוע בניהולה התקין של המכירות בחנות האתר ו/או מי שמסר במתכוון פרטים שגויים ו/או מי שביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה ו/או בגורם כלשהו ו/או מי שעשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה המנוגד לדין ו/או מי שהפר תנאי תקנון זה ו/או מי שמסר נתון שגוי לחברה במתכוון ו/או שלא במתכוון ו/או מי שכרטיס האשראי שברשותו נחסם או הוגבל לשימוש.
6.    החברה עושה כמיטב יכולתה לספק לגולשים באתר את מרבית המידע הנדרש לצורך החלטה לגבי קניית המוצר. התמונות המוצגות הינן לצורך המחשה בלבד ואינן מחייבות את החברה. במקרה שבו קיים הבדל בין פרטי המוצר בכתב לתמונה המתפרסמת באתר, הנתונים בכתב הם המחייבים.
7.    המוצרים המשתתפים באתר זה ומחיריהם בתוקף לגבי המלאי הקיים בלבד. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מוצרים ומחיריהם בכל עת וללא מתן הודעה מוקדמת. מחיר המוצרים באתר אינו כולל הובלה לבית הלקוח.
8.    מחירי המוצרים באתר כוללים מע"מ.
9.    מחירי המוצרים באתר הינם לאתר האינטרנטי בלבד ואינם חופפים למחירים המוצגים במשתלה.
10.    המחירים המופיעים בדפי המכירה כמחירי המחירון של המוצרים. מחירים אלו אינם משקפים בהכרח את מחירי המכירה של המוצרים המוצעים, ואינם בהכרח המחירים הנמוכים ביותר עבור המוצרים. המשתתף נושא באחריות המלאה לבדוק את מחירי השוק של המוצרים בהם הוא מעוניין קודם להגשת ההצעה.
11.    למען הסר ספק הובהר כי החברה לא תהיה אחראית לכל נזק שיגרם כתוצאה משימוש או הסתמכות על מידע המופיע בשירותים שתגיע אליהם באמצעות קישוריות המופיעות באתר.
12.    החברה אינה אחראית לתוכנם של אותם אתרים ולנתונים המתפרסמים בהם.
 

לקיחת חלק במכירות

1.    על מציע ההצעה למלא תופס ובו פרטים שונים הדרושים לרישום ההצעה, לרבות הפרטים הבאים: שם משפחה ושם פרטי, מס תעודת זהות, כתובת, פרטי כרטיס האשראי, מס טלפון, כתובת דואר אלקטרוני ופרטים בדבר ההצעה. אי מסירת מלוא הפרטים המבוקשים, תמנע השתתפות במכירה. החברה פועלת כמיטב יכולת לשמירת המידע ולא תעשה בו כל שימוש אלא למטרות מפורטות בתקנון זה.
2.    אסור בהחלט להזין פרטים כוזבים ו/או לא מדויקים ביודעין. החברה שומרת על זכותה לנקות בהליכים משפטיים כנגד מגישים פרטים כוזבים, בגין נזקים שיגרמו לחברות המציעות ו/או לחברה ו/או מי מטעמה וכן לבטל השתתפות במכירה או לבטל את זכייתך בה.
3.    החברה לא תתחשב בהצעות שלא נקלטו במחשביה, או שנקלטו באופן חלקי או משובש, או אם לא מולאו כל הפרטים הדרושים וזאת גם אם מקור התקלה הוא במחשבי החברה. על מנת שהצעה כלשהי או עדכון של הצעה יתקבלו למערכת, עליהם לייקלט במחשבי החברה באופן תקין ומסודר, כשהם מכילים את כל הפרטים הנדרשים. ההצעה נקלטת במערכת ומקבת מס' סידורי, אולם אין בקבלת מס' זה בכדי לאשר קבלת הצעה, שכן אישור כפוף לבדיקות שונות שעורכת החברה.

תוצאות המכירות

1.    לאחר תום המכירה יתפרסמו באתר תוצאות המכירה. הפרסום הראשוני כפוף לבדיקה ולאישור החברה. אישור סופי למכירה יינתן ע"י החברה באתר תוך 72 שעות מהפרסום הראשוני. האישור הסופי ינתן ע"י החברה כאמור הוא הקובע לצורכי הזכייה.
2.    המשתתף מחוייב לבדוק בעמוד האישי באתר האם הצעתו זכתה. במידה שזכה עליו להזין בעמוד ההזמנה באתר, את פרטי כרטיס האשראי שלו וזאת לא יאוחר מ48 שעות ממועד סיום המכירה. החברה שומרת על זכותה לבטל את ההזמנה במידה והפרטים לא יוזנו כנדרש.

ביצוע התשלום ואספקת המוצרים

1.    החברה המציעה תחייב את הלקוח באמצעות כרטיס האשראי שמסר, במחיר המוצר באתר במכירת מוצר או מוצר במבצע. לסכומים האמורים ייתוספו דמי משלוח, כמפורט בעמוד המכירה, על פי הקשר הדברים כאמור לעיל. הלקוח רשאי לבחור במס' תשלומים כמפורט בטבלת התשלומים של המוצר, ובהתאם לתנאים המופיעים לטבלה זו, לרבות תשלום ריביות. הסכום הכולל של ההזמנה ומס' התשלומים יופיע בתופס ההזמנה. המחירים במכירות השונות כוללים מע"מ.
2.    מבקרה של פיגור ב-2 תשלומים או יותר, תהא החברה המציעה רשאית להעמיד את יתרת התשלומים לפרעון מיידי, ורוכש המוצר ו/או השירות באתר המאחר ו/או המפגר בביצוע התשלומים ו/או כל חלק מהם נותן בזאת את הסכמתו הבלתי חוזרת להעמדת יתרת התשלומים בפירעון מיידי.
3.    היה ומסיבה כלשהי חברת כרטיס האשראי תסרב לכבד את התחייבותיך, תבוטל זכייתך, המוצר לא יסופק ותחויב בסך 100 ש"ח כדמי ביטול או 5% מגובה ההצעה לפי הנמוך מבין השניים.
4.    החברה היא שקובעת את אופן ההובלה וההספקה. משלוח המוצרים יכול להעשות בכל דרך (דואר רגיל, דואר רשום ושירות שליחים) וזאת על פי שיקול דעתה של החברה. לחברה שמורה זכות להודיע למציע כי אין באפשרותה להוביל את המוצר לאיזור מסויים (לרבות עקב היותו באיזור מסוכן). במקרה זה לא יחוייב המציע בדמי המשלוח והמוצר ימסר לידיו בנקודת האיסוף אשר תיקבע ע"י החברה המציעה.
5.    החברה רשאית לגבות תוספת דמי משלוח בגין הובלה מיוחדת (לדוגמה- הובלה למקומות גבוהים שלא ניתן לבצע באמצעות מעלית או הובלה הדורשת אמצעים מיוחדים).
6.    במידה וירצה הלקוח לשנות את כתובת אספקת המשלוח ויציאת החבילה מהחברה יחוייב הלקוח בעלות של 30 שח כולל מע"מ.
7.    בעת תאום ההספקה, תתבקש נוכחותך במקום ובמועד ההספקה וכן הצגת תעודת זהות שלך ו/או חתימתך על גבי שובר כרטיס האשראי ועל תופס קבלת הסחורה מחברת השליחויות. יצויין כי חתימה על תופס קבלת המוצר מחברת השליחויות תהווה אסמכתה כי המוצר המוזמן הגיע בשלמותו אל המזמין. קיום דרישה זו מהווה תנאי למסירת המוצר.
8.    במהלך תקופת חול המועד פסח וסוכות ייתכנו עיקובים של מס ימים באספקת המשלוח.

ביטול עיסקה

1.    צרכן יהיה רשאי לבטל קנייתו של מוצר בהתאם להוראות "חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981".
2.    זכות הביטול לא תעמוד לצרכן לגבי טובין הנטענים להעתקה, שכפול והקלטה לאחר פתיחת אריזתם המקורית או באשר לטובין אשר יוצרו במיוחד עבור הצרכן בעקבות העסקה באתר.
3.    במקרה של ביטול העיסקה מסיבה שאיננה פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו ע"י החברה המציעה, יהיה עליו להחזיר את המוצר לחברה המציעה במקום שבו היא תורה לך. יש להחזיר את המוצר על כל חלקיו ובאריזתו המקורית. בעיה ויתקימו הוראות הדין המזכות השבת תמורה, החברה המציעה תשיב לך את כל הסכום ששולם על ידך בגין הנכס או השירות בניקוי דמי ביטול של 5% מסכום העיסקה או 80 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבינהם. לא תחוייב בדמי ביטול במקרה של ביטול עיסקה עקב פגם או אי התאמה בין מוצר לבין הפרטים שנמסרו באתר ע"י החברה המציעה. במקרה שהביטול הינו מסיבה שאיננה פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו ע"י החברה המציעה, אם המוצר כבר סופק- יהיה עליך להחזיר את המוצר לחברה המציעה במקום שהיא תורה לך. במקרה של ביטול עקב פגם או אי התאמה כאמור המוצר ישלח לחברה ע"י הלקוח וזו תזכה אותו בעלות המשלוח. החזרת המוצר היא תנאי להשבת סכום העיסקה.


החלפת סחורה

1.    החלפת סחורה תעשה עד 14 ימי עבודה מיום רכישת המוצר. לא תינתן החלפת סחורה לגבי טובין הניתנים להעתקה, שכפול והקלטה לאחר פתיחת אריזתם המקורית או באשר לטובין אשר יוזרו במיוחד עבור הצרכן בעקבות העסקה באתר. במידה ורוצה הלקוח להחליף את הסחורה ישיב הלקוח את הסחורה למשתלה, יצויין באופן מפורש כי המוצר שיוחלף ישלח ללקוח כאשר הלקוח נושא בעלות דמי המשלוח של המוצר המוחלף. בעניין זה עלות משלוח של חבילה עד 25 ק"ג 60 שח כולל מ"עמ.

אחריות

1.    האחריות למוצרים, לאיכותם, וטיבם, לעמידותם ולתכולתם, לרבות הוראות ההפעלה בשפה העברית חלה על היצרנים/המשווקים בהתאם לתנאים המופיעים על תעודת האחריות שמצורפת אליהם ולתנאי חוק הגנת הצרכן תשמ"א 1981 והתקנות שהוצאו מתוכו.
2.    החברה לא תהיה אחראית על התקנה שהתבצעה ע"י הלקוח.
3.    החברה לא תהיה אחראית על צמחים מרגע קבלתם בבית הלרוח.
4.    החברה לא תשא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למוצרים, טיבם, התאמתם לצורכיכך ו/או למפרט הטכני. החברה לא תשא בכל אחריות לכל נזק שיגרם בשל איחור באספקת המוצרים ו/או הובלתם ו/או כתוצאה מכך שהמוצרים אשר סופקו היו פגומים, מקולקלים או בלתי תקינים. החברה לא תשא באחריות לפעילות בלתי חוקית אשר תבצע באתר, ע"י צד שלישי, שאינו בשליטתה.
5.    החברה אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, ינתן כסידרו בלא הפסקות ותקלות- לרבות תקלות בחומרה בתוכנה או בקווי התקשורת. החברה לא תשא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו ההצעה לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה תכנית המונעות ממך מלהגיש התעתך או לעדכן אותה. החברה עושה מאמצים רבים בכדי לשמור על תקינות פעילותו של האתר.
6.    השירות באתר ניתן לשימוש כמו שהוא. לא תיהיה לך כל תענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצורכיך ולדרישותיך.


ביטול מכירות והפסקת פעילות באתר

1.    החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל מכירה (לפני או לאחר סגירתה), לרבות כל אחד מהמקרים המפורטים להלן.

●    אם אירעה תקלה תכנית אשר מנעה או עלולה היתה למנוע המשך תקין של מכירה מסויימת, או תקלה כלשהי, אשר מנעה הגשת הצעה למכירה כלשהי.
●    במקרה של כוח עליון, מלחמה או פעולת איבה המונעים לדעת החברה את המשך המכירה ביצועה או השתתפות מספקת בה.
●    אם יתברר שהתבצעה או מתבצעות באתר פעילות בלתי חוקיות או שלדעת החברה נעשתה פעולה בניגוד להוראות תקנון זה.
●    בכל מקרה שנפלה טעות באיזה מהפרטים המתפרסמים במכירה, לרבות המחיר.

1.    אם לאחר זכייה במכירה של מוצר מתברר שהמוצר אזל, רשאית החברה המציעה לבטל את המכירה ולהשיב לך את כספך. לחילופין רשאית החברה המציעה להציע לך מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. אם בחרת שלא לרכוש את המוצר החלופי - תבוטל המכירה ויושב לך כספך במלואו.
2.    היה והחברה תבטל את המכירה כאמור לעיל, לא תהיה לך כל תענה ו/או תביעה כלפיה.

קניין רוחני

1.    אין להעתיק, לשכפל, למכור, ולתרגם נתונים או מידע כלשהו מן האתר מבלי לקבל את רשותה המפורשת של החברה מראש ובכתב. כמו כן אסור בהחלט לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים, ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר ללא קבלת האסמכתא של החברה מראש ובכתב.

סודיות

1.    פרטיו האישיים של המשתמש באתר נמסרים בעת הגשת הצעה ישומרו במאגרי המידע של החברה.
2.    הפרטים האישיים שמסרת ותמסור בעת הצעותך, כמו גם פרטי הרכישות שתבצע בעתיד, ישמרו במאגר המידע של החברה. למרות שעל פי חוק אינך חייב למסור לנו את פרטיך האישיים, לא נוכל לטפל בהזמנתך אם לא נקבלם.
3.    החברה תהא רשאית לשלוח אליך דואר אלקטרוני, לפנות אליך בכתב או בעל פה בכל מידע בדבר מבצעים של החברה, חידושים באתר בפרט או באתר בכלל, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו"ב. אם אינך מעונין שנפנה אליך כאמור לעיל, יהיה עליך לציין זאת במקום המיועד לכך בדואר האלקטרוני בפרסום הראשון שתקבל. כמו כן, החברה תשתמש בפרטים שתמסור לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים. במקרה זה, הנתונים לא יתיחסו אליך אישית ולא יזהו אותך.
4.    החברה מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים מחמירים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט. על כן, הינך מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור.
5.    החברה מתחייבת לשמור על סודיות לגבי כלל הפרטים שהעברת לה ולא להעבירם לגוף שלישי.

שונות

1.    הרישום במחשבי החברה יהווה ראיה מכרעת לנכונות רישומים אשר תנהל החברה, ע"פ תקנון זה.
2.    במקרה של מחלוקת משפטית הנוגעת לרכישת מוצר ו/או שרות באתר, על כל הכרוך והנובע מכך, יהיה מקום השיפוט הבלעדי בבתי המשפט בירושלים בלבד.
3.    החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון זה וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן. רק הכללים שיפורסמו בתקנון האתר יחייבו את מבצעי הפעולות באתר.